Minnesotahoito

Minnesotahoito on todistetusti tehokas tapa hoitaa alkoholismia. Hoitomallilla on pitkä historia ja Fria-klinikan henkilökunnalla vahva ammattitaito sen toteuttamisessa tehokkaasti ja hoidossa olevaa henkilöä kunnioittaen.

Minnesotahoidon historiaa

Minnesotahoito aloitettiin pian toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvalloissa Minnesotan osavaltiossa sijainneessa Hazelden-nimisessä paikassa. Nimi Minnesota-malli viittaa hoitofilosofian syntysijoille. Hoitofilosofian pohjalla on Anonyymien Alkoholistien luoma toipumisohjelma, jonka pohjalle rakennettiin ammattimainen hoito-ohjelma erona AA:n puhtaasti vertaistuelliseen luonteeseen. Näistä taustoista johtuen hoitomallia kutsutaan monissa maissa ”12-askeleen hoidoksi”. Yhdysvalloissa tehtävän päihdetyön arvioidaan pohjautuvan 90-prosenttisesti tämän mallin mukaiseen ajattelutapaan (Lähde: Heikki Oinas-Kukkonen 2013.)

Minnesotahoidon tunnuspiirteitä

  • Alkoholismi on krooninen ja primaarinen sairaus.
  • Alkoholismi ei ole kenenkään syytä. Kun alkoholismia ei pidetä moraalisena ongelmana, vaan sairautena, henkilön on mahdollista kohdata, myöntää ja hyväksyä tilanteensa.
  • Alkoholismi on kokonaisvaltainen sairaus.
  • Sairauteen kuuluvan kieltomekanismin purkaminen on yksi keskeisiä asioita hoidossa. Tämän seurauksena tapahtuu motivoituminen päihteettömään elämään, mikä ei usein ole tilanne vielä hoitoon tullessa.
  • Hoitotavoitteena päihdehoidossa on täysraittius.
  • Hoidon yhteydessä saatavalla vertaistuella on positiivinen vaikutus hoidon toimivuuteen.
  • Alkoholismi on myös läheisiin vaikuttava sairaus ja siksi apua tarjotaan myös heille.

Yhteväisyyksistä huolimatta Minnesota-malli ei ole yksi yhtenäinen hoito-ohjelma, jota annetaan samanlaisena kaikissa hoitofilosofiaa toteuttavissa paikoissa. Se on enemmän kattotermi käytetylle hoitofilosofialle. Minnesota-malli itsessään on laaja termi ja jokainen hoitomallia toteuttava hoitotaho luo itse omat käytäntönsä ja niiden toimintamalleissa on eroja.

Minnesotahoito Fria-klinikalla

Fria-klinikan vahvuuksia ovat henkilökunnan pitkä kokemus alalla ja ammatillisuus. Tällä on iso merkitys hoidon sisällön ja laadun kannalta. Kaikilla hoitotyötä tekevillä on sosiaali- ja terveydenhoitoalan koulutus. Tämän lisäksi Fria-klinikalla on käytössään koulutusmalli, jonka avulla uudet tekijät perehdytetään ja koulutetaan Minnesota-mallin mukaiseen työhön. Jokaisella tekijällä on myös omakohtainen toipumiskokemus päihderiippuvuudesta. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme pitäen samalla kiinni hyviksi todetuista toimintatavoista.

Vaikka hoitomallissa on tiettyjä kaikille yhteisiä tavoitteita kuten täysraittius, jokainen hoitoontuleva henkilö nähdään yksilönä, jolla on omat arvokkaat erityispiirteensä. Nämä otetaan huomioon hoidon sisällä. Fria-klinikan henkilökunnan pitkä kokemus ja ammattitaito mahdollistavat tämän. Lue lisää Fria-klinikan hoidosta tai ota meihin yhteyttä.

UKK – Usein kysyttyä Minnesotahoidosta

Onko Minnesotahoito uskonnollista?

Minnesotahoito ei ole sidottu mihinkään uskonnolliseen tai aatteelliseen arvomaailmaan. Henkilökuntamme koostuu eri tavoin näistä asioista ajattelevista ihmisistä. Kunnioitamme jokaisen henkilökohtaista maailmankuvaa, minkä vuoksi hoidossa ei puhuta uskonnollisista tai poliittisista aiheista. Päihderiippuvuuteen voi sairastua kuka tahansa ja siitä voi toipua kuka tahansa.

Joillakin ihmisillä oleva käsitys Minnesotahoidon uskonnollisuudesta voi johtua siitä, että osassa 12-askeleen toipumisohjelmaa käsittelevissä alkuperäisteksteissä esiintyy termejä ”Korkeampi Voima” tai ”hengellisyys”. Osaltaan nämä johtuvat siitä, että 12-askeleen toipumisohjelman alkuperä on 1930-luvun Yhdysvalloissa, jossa kyseisiä sanoja käytetään arkipäiväisemmin kuin suomalaisessa kulttuurissa. Käytännössä jokainen voi käsittää nämä termit kuten itse haluaa.

Hoidossa olevien ihmisten henkilökohtaiset vakaumukset ja maailmankuvat edustavat läpileikkausta suomalaisesta yhteiskunnasta.

Ovatko kaikki Minnesotahoitoa tarjoavat hoidot samanlaisia?

Kaikilla Minnesotahoitoa tarjoavilla hoitopaikoilla on tiettyjä samoja toiminta-arvoja. Näitä Minnesotahoidon tunnuspiirteitä on kuvattu aiemmin tällä sivulla.

Minnesotamalliset hoitopaikat ovat kuitenkin erilaisia kooltaan, henkilökunnan kokemukseltaan ja osaamiseltaan sekä hoitosisällöiltään. Koska kyseessä on ihmisten tekemää työtä on työotteessa vaihtelua. Tämän vuoksi minnesotamallisten hoitopaikkojen välillä voidaan luonnollisesti olettaa olevan laatueroja, joita ei ole kuitenkaan toistaiseksi tutkittu.

Osa Minnesotahoitoa tarjoavista paikoista toimii sosiaali- ja terveydenviranomaisten valvonnan alla ja osa puolestaan ei.

Fria-klinikka on Valviran ja Aluehallintoviraston hyväksymä ja valvoma virallinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja. Ympärivuorokautisen päihdehoidon yksikkömme on lisäksi Kelan hyväksymä päihdekuntotuslaitos, mikä on edellytyksenä kuntoutusrahan saamiselle hoitojakson ajalta niille kuntoutujille, joita asia koskee.

Pidämme omina vahvuuksinamme henkilökunnan pitkää kokemusta alalta, ammattitaitoa  sekä kykyä kehittää työotettamme entistä paremmaksi. Lisäksi olemme valinneet pitää hoidossa olevien henkilöiden määrän pienenä, mikä mahdollistaa isompia yksikköjä paremmin yksilöllisten tarpeiden huomioimisen. Pienessä ryhmässä toimiminen on myös mielekkäämpää useimmille hoitoon tuleville henkilöille. Uskomme näiden asioiden tekevän Fria-klinikan päihdehoidosta erityisen laadukasta kokonaisuudessaan hyviä tuloksia tuottavan Minnesota-mallisen hoitokentän sisällä.

Ovatko Minnesotahoito ja AA sama asia?

Minnesotahoito ja AA eivät ole sama asia, joskin niillä on yhteistä historiaa. Minnesotahoidon hoitoideologisena viitekehyksenä toimii 12-askeleen toipumisohjelma, jonka AA on alun perin kehittänyt. Minnesotahoito tunnetaan monissa osissa maailmaa 12-askeleen päihdehoitona.

AA on oman määritelmänsä mukaan “miesten ja naisten toveriseura, jossa he jakavat keskenään kokemuksensa, voimansa ja toivonsa voidakseen ratkaista yhteisen ongelmansa sekä auttaakseen toisia tervehtymään alkoholismista. Ainoa jäseneksi pääsyn vaatimus on halu lopettaa juominen.” AA on puhtaasti vertaistuellinen yhteisö.

Siinä missä AA on puhtaasti vertaistuellinen yhteisö, Fria-klinikalla hoidosta vastaa koulutettu sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunta, jotka toimivat myös ryhmäterapian ohjaajina. Hoidon aluksi laaditaan myös yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jossa hoitoon tulevan henkilön erityiset tarpeet otetaan huomioon. Koska Minnesotahoidossa käytetään paljon ryhmäterapiaa, myös vertaistuella on iso merkitys toipumisessa.

Minnesotahoidossa yhdistyvät toimivaksi todetun 12-askeleen toipumisohjelman ja ammatillisen kuntoutuksen parhaat puolet: vertaistuki ja ammatillisuus.

Miten Minnesota-mallinen hoito eroaa muista päihdehoidoista Suomessa?

Minnesotahoidossa keskitytään alkoholismin tai laajemmin päihderiippuvuuden hoitoon ja kokonaisvaltaiseen toipumiseen. Pohjalla on alkoholismin sairauskäsitys, josta voit lukea lisää täältä. Tämän vuoksi hoitotavoitteena on pysyvä raittius, ei esimerkiksi juomisen vähentäminen tai väliaikainen tauko päihteiden käytössä.

Katkaisuhoidossa keskitytään sen kertaisen juomaputken katkaisemiseen keskittymällä vieroitusoireiden hoitoon. Korvaushoidossa päihteiden käytön haittoja pyritään vähentämään vaihtamalla laiton huume korvaushoitolääkitykseen.

Minnesotahoidossa on tyypillistä, että työtä tekevällä henkilökunnalla on omakohtainen toipumiskokemus joko päihderiippuvaisena tai läheisenä. Fria-klinikalla työskentevillä henkilöillä on ammatillisen koulutuksen ja työotteen lisäksi myös omakohtainen toipumiskokemus. Joissakin Minnesotahoitoa tarjoavissa paikoissa työote on pelkästään vertaistuellinen.

Minnesotahoidossa läheiset otetaan tavallisesti mukaan hoitoprosessiin. Fria-klinikalla järjestetään päihdehoidon aikana joko läheisviikonloppu tai avohoidon puolella läheispäivä. Fria-klinikalla tarjolla läheisille myös oma läheishoito.

Suomessa Minnesotahoidossa on tyypillistä, että hoitoon tulevat henkilöt ovat työelämässä mukana olevia. Osaltaan tämän vuoksi hoitoon hakeutuu henkilöitä paljon yksityisesti ja itsemaksavina tai työnantajan hoitoonohjaamana. Minnesotamalliset hoitopaikat ovat yksityisiä palveluntuottajia, joilta jotkin kunnat myös ostavat päihdehoidon palveluita. Jos henkilö haluaa selvittää maksusitoumuksen mahdollisuutta oman kotikunnan päihdepalveluista, se tulee tehdä ennen hoitoon tuloa.

Hoidetaanko Minnesotahoidon avulla huume- tai lääkeriippuvaisia?

Minnesotahoitoa käytetään myös huume- tai lääkeriippuvuuden hoidossa. Jokainen Minnesota-mallia käyttävä hoitopaikka luo kuitenkin omat hoito-ohjelmansa ja niissä on eroja.

Fria-klinikalla hoidetaan tuloksekkaasti kaikkia päihderiippuvuuksia. Suurimmalla osalla pääasiallinen päihde on alkoholi, mutta joukossa on myös muita päihteitä käyttäviä. Huume- tai lääkeriippuvuuden kohdalla mahdollinen pitkäaikainen lääkinnällinen vieroitusoireiden hoito tulee kuitenkin olla hoidettuna ennen Fria-klinikan kuntouttavan hoitojakson alkamista. Soittamalla numeroon 010 319 0470 autamme arvioimaan tilannetta.

Tarvitseeko päihdeongelmaisen olla motivoitunut hoitoon hyötyäkseen siitä?

Suurin osa tulee päihdehoitoon läheisten tai työnantajan tekemän intervention seurauksena eikä omasta motivaatiosta käsin. Minnesotahoidon tehtävä on saada motivaatio raitistumiselle heräämään. Onnistuneen intervention tekemiseksi voit kysyä vinkkejä numerostamme 010 319 0470.

Hoidetaanko Minnesotahoidossa kaksoisdiagnoosipotilaita?

Minnesotahoidoissa on eroja, mutta tyypillisesti hoidossa keskitytään päihde- ja läheisriippuvuuden hoitoon. Päihderiippuvuus aiheuttaa usein oireita, joiden diagnostiikka sopii myös moneen psyykkiseen sairauteen tai mielialahäiriöön. Kun henkilö toipuu päihderiippuvuudesta, useimmiten nämä oireet helpottuvat tai jopa katoavat kokonaan.

Fria-klinikalla hoitoon tulevalle tehdään kartoitus, jossa otetaan huomioon myös mahdolliset psyykkiset diagnoosit. Mukana kartoituksessa on sairaanhoitaja ja psykiatrian erikoislääkäri. Vaikka itse päihdehoidossa keskitytään päihderiippuvuuteen, otetaan mahdolliset muut diagnoosit huomioon.

Vastaamme mielellämme kysymyksiin Minnesotahoidosta ja Fria-klinikan toiminnasta. Yhteystietomme löydät täältä.