FRIA-KLINIKKA OY:n postituslistan ja yhteydenottolomakkeen tietosuojaseloste

 1. Yleistä

Fria-Klinikka Oy (”Fria-Klinikka”) on päihde- ja läheishoitopalveluita Minnesota-mallilla tarjoava yritys. Fria-Klinikka haluaa toimia vastuullisesti ja esimerkillisesti ja on sitoutunut huolehtimaan yrityksen hallussa olevien henkilötietojen tietosuojasta sekä luottamuksellisuudesta. Päihdehoitotyön eräs keskeisimmistä kulmakivistä – toiminnan luottamuksellisuus – ulottuu kaikkeen toimintaamme.

Tässä tietosuojailmoituksessa informoimme rekisteröityjä siitä, kuinka käytämme henkilötietoja postituslistallamme sekä yhteydenottolomakkeen kautta tulleissa yhteydenotoissa. Informointivelvollisuus perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (EU 2016/679).

 1. Rekisterinpitäjä

Fria-Klinikka Oy (y-tunnus 3169138-5)

Hakakatu 7-9 A 1
20540 Turku
puh. 010 319 0470
info@friaklinikka.fi

 1. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava

Tietosuojavastaava Laura Eklund

Hakakatu 7-9 A 1
20540 Turku
puh. 045 110 5778
laura.eklund@friaklinikka.fi

Yhteydenotot tietosuojavastaavaan pyydetään osoittamaan ensisijaisesti sähköpostitse tai postitse yllä mainittuihin osoitteisiin.

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Yhteydenottolomakkeeseen liittyvää henkilötietorekisteriä käytetään, jotta Fria-Klinikka voi yhteydenottolomakkeessa ilmoitetun yhteydenottopyynnön mukaisesti olla yhteydessä rekisteröityyn.

Postituslistaan liittyvää henkilötietorekisteriä käytetään Fria-Klinikan asiakasviestinnässä ja asiakassuhteiden hoitamisessa (ml. palveluiden markkinointi potentiaalisille asiakkaille, asiakkaiden neuvonta ja asiakassuhteiden hoitaminen). Henkilö voi yhteydenottolomakkeen ja yhteydenottopyynnön yhteydessä antaa suostumuksensa myös Fria-Klinikan postituslistalle liittymiseksi. Postituslistalle on mahdollista liittyä myös muissa yhteyksissä.

EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelyyn tämän selosteen asiaryhmissä on tilanteesta riippuen jokin seuraavista:

 • Rekisteröitävän suostumus ennen yhteydenottolomakkeen lähettämistä tai postituslistalle liittymistä.
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu tilanteissa, jossa rekisteröity on ollut asiakkuussuhteessa Fria-Klinikkaan.
 1. Säännönmukaiset tietolähteet ja käsiteltävät henkilötiedot

Keräämme henkilötietorekisteriimme niitä henkilötietoja, joita lähetetään verkkosivujemme yhteydenottolomakkeen kautta tai yhteyksissä, joissa henkilö ilmaisee halukkuutensa liittyä postituslistalle. Keräämme kaikki postituslistaan ja yhteydenottolomakkeeseen liittyvät henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietorekisteriimme tallennetaan sekä yhteydenottolomakkeeseen että postituslistaan liittyen seuraavia henkilötietoja:

 • Sähköpostiosoite (ainoa pakollinen tieto)
 • Etu- ja sukunimi
 • Puhelinnumero
 1. Henkilötietojen säilytysaika

Yhteydenottolomakkeeseen liittyvässä henkilötietorekisterissä rekisteröidyn tietoja säilytetään niin kauan kuin yhteydenottopyynnössä esitetyn asian käsittely vaatii.

Kun rekisteröity on itse antanut suostumuksensa postituslistalle liittymiseksi, tietoja säilytetään toistaiseksi tai niin kauan, kunnes henkilö poistuu postituslistalta sähköisen palvelun kautta tai lähettämällä kirjallisen poistumispyynnön rekisterinpitäjälle (peruuttaa suostumuksen). Tiedot poistetaan pyyntöä seuraavaan kuukauden kuluessa.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Fria-Klinikan yhteistyökumppanit käsittelevät henkilötietoja vain tässä selosteessa määriteltyjä tarkoituksia varten.

Fria-Klinikka ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Luottamuksellisuus on Fria-Klinikalle ehdottoman tärkeää. Sähköisesti keräämämme henkilötiedot tallennetaan sähköiseen ja salasanoin suojattuun tietojärjestelmään. Tietojärjestelmään on pääsy vain Fria-Klinikan nimeämillä henkilöillä, jotka tarvitsevat järjestelmään tarvittuja tietoja työtehtävien hoitamiseen.

Fria-Klinikka valitsee palveluntarjoajikseen vain luotettavia ja maineeltaan hyviä kumppaneita, jotka ovat sitoutuneet tietosuoja-asetuksen mukaiseen henkilötietojen suojaamisen sekä järjestelmän tietotekniseen suojaamiseen.

 1. Rekisteröidyn henkilön oikeudet

Tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisteröidyllä on seuraavat omien tietojen käsittelyä koskevat oikeudet

 • Oikeus saada pääsy omiin tietoihin ja tarkistaa ne tiedot, joita Fria-Klinikka on rekisteröidystä tallentanut.
 • Oikeus vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja vaatia tietojen täydentämistä.
 • Peruuttaa suostumus ja pyytää henkilötietojen poistamista tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen.
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen pyytämällä Fria-Klinikkaa toimittamaan tallennetut tiedot koneluettavassa muodossa sinulle ja siirtämällä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli katsot, että Fria-Klinikka ei ole noudattanut toimintaansa soveltuvaa tietosuojasääntelyä. Ohjeet valituksen tekemiseen löydät osoitteesta https://tietosuoja.fi/ilmoitus-tietosuojavaltuutetulle

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperustasta (oikeutettu etu tai rekisteröidyn suostumus) riippumatta kaikissa tilanteissa, joissa henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on pyynnöstä oikeus vastustaa tietojen käsittelyä tällaista tarkoitusta, jonka jälkeen henkilötietoja ei käsitellä tätä tarkoitusta varten.

Yllä mainittujen oikeuksien toteuttamista varten rekisteröidyn tulee esittää pyyntö tietosuojavastaavalle (yhteystiedot kohdassa 3.). Vastaamme pyyntöön kuukauden sisällä. Fria-Klinikka voi myös pyytää sinua tarkentaman pyyntöäsi kirjallisesti sekä varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä.

 1. Tietosuojaselosteen muutokset

Fria-Klinikalla on oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Tältä sivulta löydät aina selosteen viimeisimmän version sekä tiedon siitä, milloin selostetta on päivitetty.